Interaktywny kurs języka hiszpańskiego

Kurs interaktywny składa się z 40 lekcji zgromadzonych w 13 modułach. W każdej z lekcji wprowadzane treści wzbogacone są interaktywnymi zadaniami i grami językowymi dostosowanymi do aktualnego poziomu ucznia, aby nauka była maksymalnie interesująca oraz praktyczna, w myśl zasady, że najlepiej uczymy się, jeśli nasz umysł traktuje naukę jako rozrywkę. Przed zakupem, możesz skorzystać z bezpłatnej 7-dniowej wersji demo. Dostęp do pełnej wersji kursu uzyskujesz na 12 miesięcy od daty wykupienia dostępu.

Índice del curso (spis treści kursu)

 • Lección introductoria (Lekcja wprowadzająca)

 • ¿Cómo dar informaciones personales? (Jak podawać informacje osobowe?)
  •  Saludar y despedirse de manera formal e informal (Powitanie i pożegnanie formalne i nieformalne)
  •  Nacionalidades (Narodowości)
  •  Profesiones y lugares de trabajo (zawody i miejsca pracy)

 • Direcciones y fechas (adresy i daty)
  •  Los números cardinales y ordinales (Liczby kardynalne i porządkowe)
  • Días de la semana, meses del año, estaciones del año (dni tygodnia, miesiące, pory roku)
  •  Hablar de las fechas y pedir el número de telefono (mówienie o datach i proszenie o numer telefonu)

 • Hablar de las personas (mówienie o osobach)
  •  Descripción del físico y el cáracter de una persona (opis wyglądu
   i charakteru)
  • Miembros de la familia, estado civil (członkowie rodziny, stan cywilny)
  •  Emociones (emocje)

 • La casa (Dom)
  •  Las habitaciones y los muebles (pomieszczenia i meble)
  • Tipos de los edificios y sus ventajas y desventajas de una casa (rodzaje zabudowań i ich wady i zalety)
  •  Describir una casa y un barrio (opis domu i dzielnicy)
 • Agenda diaria (dzienny harmonogram)
  •  Preguntar y decir la hora (Pytanie i podawanie godziny)
  •  Describir su día (Opis dnia)
  •  Las acciones habituales (Akcje zwyczajowe)
 • Hablar de su tiempo libre (mówienie o wolnym czasie)
  •  Actividades del tiempo libre, deporte, gerundio (Aktywności wykonywane w wolnym czasie) 
  •  Expresar sus gustos y preferencias (Wyrażanie upodobań i preferencji)
  •  El tiempo (pogoda)
 • Cuerpo humano (Ludzkie ciało)
  • Partes del cuerpo (części ciała)
  • La cita médica: las enfermedades, excusas (wizyta u lekarza: choroby, wymówki)
  •  Dar recomendaciones, imperativo (Dawanie wskazówek, poleceń, tryb rozkazujący)

 • Hacer planes
  • Planificar un fin de semana: expresar intenciones, proponer y sugerir algo  (Planowanie weekendu: wyrażanie intencji, proponowanie i sugerowanie czegoś), konstrukcja ir a + infinitivo
  •  La cultura y los espectáculos (kultura i spektakle)
  •  Géneros literarios y las películas (gatunki literackie i filmy)

 • Vacaciones (Wakacje)
  •  El viaje, visitar una ciudad (Podróż, zwiedzanie miasta) 
  •  Medios de transporte (środki transportu)
  •  Dar instrucciones y pedir una dirección (podawanie instrukcji i proszenie o adres)

 • Comida (Jedzenie)
  •  Tipos de la comida y bebida, pedir en un restaurante (rodzaje jedzenia i picia, zamawianie w restauracji)
  •  Explicar una receta, hablar de los ingredientes (Tłumaczenie przepisu, mówienie o składnikach)
  •  Invitar, aceptar y rechazar una invitación, llamada telefónica (Zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia, rozmowa telefoniczna)
 • La compra (zakupy)
  • Ropa, calzado y complementos (ubrania, obuwie i dodatki)
  • Hacer la compra (robienie zakupów)
  • Describir qué alguien lleva puesto, hacer comparaciones (opisywanie co ktoś ma na sobie, porównywanie)

 • En el aeropuerto
  • Interactuar en el aeropuerto: facturación, informacion de vuelos, etc. (interakcja na lotnisku: odprawa, informacja o lotach, itd.)
  • Hablar de las acciones terminadas en el pasado: pretérito indefinido (mówienie o czynnościach zakończonych w przeszłości)
  • Expresar su desacuerdo (wyrażanie niezadowolenia)

 • La infancia
  • Describir acciones habituales: pretérito imperfecto (opisywanie czynności zwyczajowych w przeszłości)
  • Narrar una historia en el pasado: diferencia entre indefinido e imperfecto (opowiadanie historii w przeszłości: różnica między indefinido i imperfecto) 
  • Comparar el pasado con la actualidad
Zamówienie

Data startu: 2021-03-21

od

300.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 LinguaChess Sp. z.o.o

polityka prywatności

regulamin

Call Now Button